גירסא להדפסה

כללי

1. חמצן הינו גז חסר צבע, ריח או טעם אשר ניתן לדחסו לנוזל בטמפרטורה הנמוכה של –183°C בלחץ
    אטמוספרי נורמאלי. חמצן מהווה כחמישית מהאוויר הרגיל. בצורתו הנוזלית, יש לחמצן גוון תכלת קל.
    חמצן הינו בלתי דליק אך הוא מזרז באופן נמרץ את בעירתם של חומרים דליקים.
2. ודא כי מערכת הגז תואמת ללחצי העבודה המצוינים על גבי המכל, וכי קיימים האמצעים הנדרשים
    לוויסות הלחץ בנקודות העבודה לאורך קווי הגז.

3. צנרת הגז חייבת להתאים לשימוש בחמצן

החזק חומרים דליקים הרחק מחמצן וסלק מקורות הצתה

1. חומרים רבים אשר, בדרך כלל, בוערים באוויר, זקוקים רק לניצוץ קל או לחום מתון כדי להתלקח
    בנוכחות חמצן "מרוכז". חומרים אחרים, הבעירים באוויר במידה מתונה בלבד, מסוגלים לבעור בעירה
    נמרצת בנוכחות חמצן באחוז גבוה.

2. אין לעשן או להחזיק להבה פתוחה באזור אחסון, טיפול או שימוש בחמצן נוזלי.

3. יש להחזיק חומרים אורגאניים וחומרים דליקים אחרים הרחק ממגע עם חמצן נוזלי. בין החומרים
    המסוגלים להגיב, נמרצות, עם חמצן: שמן, שמן סיכה, גריז, דלקים למיניהם, בדים, עץ, צבעים , לכלוך
    המכיל שמן או גריז. בתנאים מסוימים, חומרים דליקים אשר ספגו חמצן נוזלי, הופכים לרגישים להלם
    ועלולים להתפוצץ כתוצאה מהלם מכני.

שמור על ניקיון האזור וסביבתו כדי למנוע הצתה

מאחר ופיח ולכלוך תעשייתי מהווים סיכון אש, יש לשמור על ניקיון הציוד על כל משטחיו. אסור להניח ציוד חמצן על משטחי אספלט. כמו-כן, אין להשאיר גריז או שמן על שולחנות העבודה או על משטחי בטון בקרבת ציוד חמצן. יש להשתמש בחומרי ניקוי המאושרים לשימוש בחמצן. הטיפול בציוד המיועד להימצא במגע עם חמצן נוזל יעשה, אך ורק, עם כפפות נקיות או בידיים אשר נרחצו היטב להסרת שרידי שמן.

דאג לאוורור מתאים

שטחים סגורים המכילים ציוד חמצן זקוקים לאוורור כדי למנוע הצטברות חמצן ובכך, למזער את סיכוני השריפה.

קור חיצוני – כסה את העיניים ואת העור החשוף

1. מגע מקרי של העור או העיניים עם חמצן נוזלי או גז קר שנפלט עלול לגרום לכווית קור.

2. יש לטפל בנוזל כך שתימנע שפיכתו שלא לכלי קיבול.

3. יש לכסות את העור במקרים בהם קיימת אפשרות של מגע עם הנוזל, עם צנרת או ציוד קר או
    במקומות בהם יש גז קר. יש להשתמש במשקפי מגן או במסכת מגן אם קיימת סכנת פליטה או
    התזה של נוזל או סכנת פליטה חזקה של גז קר מהציוד.
4. יש להשתמש בכפפות נקיות ומבודדות אשר ניתן להסירן בנקל וכמו-כן, בשרוולים ארוכים להגנה
    על הזרועות. יש ללבוש מכנסיים ללא מכפלת תחתונה מעל לנעליים כדי לאפשר סילוק נוזלים
    שניתזו.
5. במקרה של התזת חמצן נוזלי על ביגוד או ספיגת חמצן בביגוד, יש לאווררו, ללא דיחוי, ולהסירו,
    במידת האפשר. ביגוד זה עשוי להיות דליק מאוד ורגיש לניצוץ. כל עוד נשאר בו חמצן "מרוכז",
    יש לראות בו פריט "מסוכן" למשך 30 דקות לפחות.

6. בעת הטיפול בחמצן נוזלי חובה לנעול נעלי עבודה.

רכיבים וחלפים חייבים להתאים לשימוש עם חמצן

1. יש לוודא ששעונים, ווסתים, אטמים צנרת ואביזרים המיועדים לשימוש בחמצן עברו ניקוי המיועד
    ליישומי חמצן.
2. כיול של שעונים ווסתים המיועדים לשימוש בחמצן חייב להיעשות בציוד המיועד לכיול פריטים
    המשמשים לחמצן.
3. אין לאפשר לשמן, גריז, או חומר דליק אחר, לבוא במגע עם ברזים או גלילים המכילים חמצן.